Amit a Gázipari Szakági Műszaki Előírásokról (SZME-G) tudni kell

2021. április 04. vasárnap, 16:04

Szakcikkünkben felsoroljuk a gázszerelők és tervezők mint szakmagyakorlók számára lényeges és alkalmazandó legfontosabb meghatározó jogszabályi változásokat, amelyek a GMBSZ előírásait érintik. A továbbiakban kiemeljük, hogy a Gázipari Szakági Műszaki Előírások a szakmagyakorlók számára egyértelművé teszik a gázipar és a kéményseprő ipar határterületével kapcsolatos anomáliák átmeneti feloldását. Végül közöljük az SZME-G látogatottsági statisztikája alapján levonható következtetéseket.

Előzmény

Amint a szakmagyakorlók előtt ismert, a 11/2013. (III. 21.) NGM-rendelettel (NGM-rendelet) közzétett, a csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki biztonsági szabályzata (MBSZ) 2016. március 1. napján hatályba lépett változata 2020. március 14. napjáig nem módosult.

A Gázipari Műszaki Szakbizottság – eleget téve jogszabályi kötelezettségének –, figyelemmel az MBSZ előírásait érintő jogszabályi változásokra, az MBSZ módosítását hét alkalommal kezdeményezte. A szakmagyakorlók részére nagy megterhelést jelentett, hogy nemcsak a gázipari jogszabályok MBSZ előírásait érintő érdemi változások (pl. készülékcsere, egyszerűsített készülékcsere stb.) naprakész ismereteire kellett figyelemmel lenni, hanem számos, az MBSZ előírásait érintő, más jogszabályok rendelkezéseit is ismerni, alkalmazni kell. Ilyen meghatározó jogszabályi változások voltak a teljesség igénye nélkül:

– 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről (Kstv.), az annak felhatalmazása alapján közzétett 99/2016. (V. 13.) kormányrendelet és a 21/2016. (VI. 9.) BM-rendelet, amely a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény helyébe lépett,

– 54/2014. (XII. 5.) BM-rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról egyes rendelkezéseinek MBSZ-t érintő módosulásai,

– a gáz-halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GAR: gas appliances regulation = gázkészülékek rendelet), mely közvetlenül alkalmazandó az EU-s tagállamokban,

– az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (CPR: Construction Products Regulation),

– 19/2012. (VII. 20.) a gázcsatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló NGM-rendelet hatályon kívül helyezése.

További nehézséget jelent a szakmagyakorlók részéről, hogy a kapcsolódó jogszabályok egyes rendelkezései sajátosan értelmezhetők, mert az EU-irányelvek, EU-rendeletek előírásaival esetenként nincsenek naprakész állapotban, így anomáliák vannak a kapcsolódó jogszabályok egyes rendelkezései között.

Az NGM-rendeletet felváltó 3/2020. (I. 13.) ITM-rendelet (ITM-rendelet) mellékleteként 2020. 03. 14. napjával hatályba lépett az új MBSZ (GMBSZ), amelynek előírásait érinti a 2020. 03. 13. napján hatályba lépett 1/2020. (I. 13.) kormányrendelet is. A szakmagyakorlóknak feltűnt, hogy a GMBSZ terjedelme mintegy 60%-kal (148 oldal helyett 56 oldal) kevesebb, mint az MBSZ volt.
 

Érdemi változások

Az MBSZ terjedelmében bekövetkezett változásokra a bürokráciacsökkentés és a tartalmi dereguláció jogalkotásban történő érvényesítéséről szóló 1113/2019. (III. 13.) kormányhatározat alapján került sor.
A Gázipari Műszaki Szakbizottság (GMSZB) a kormányhatározat alapján az MBSZ-ből kiemelte azon részeket, amelyeknek jogszabályban történő közzététele

1. a szabályozási cél eléréséhez nem feltétlenül szükséges (pl. ábrák, táblázatok stb.),

2. normatív tartalommal nem rendelkezik (pl. gázfogyasztó készülékek tanúsított típusainak környezetbe helyezésével kapcsolatos leírások, ábrák stb.),

3. felhatalmazás alapján más jogszabályban is megalkotható (más, de érintett szakterület hatálya alatt szabályozott, meghivatkozott, de nem átvett rendelkezések), amely a jogszabállyal vagy

4. közjogi szervezetszabályozó eszközben is megalkotható.


Az ITM-rendelet alapján átalakult GMSZB kiegészült a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) által delegált egy fővel. A BM OKF képviseletét a GMSZB célszerűnek tartotta. A kéményseprő-ipari tevékenységet is végző, és a tevékenység hatósági felügyeletét is ellátó BM OKF bevonása segítheti a gázipar és a kéményseprő ipar határterületeivel kapcsolatos, elsősorban a kéményseprő-ipari jogszabályokban fennálló anomáliák mielőbbi rendezését.

A GMSZB az ITM-rendeletben felhatalmazást kapott műszaki megoldások kidolgozására, melyek hatályos változata (SZME-G 2020. 06. 12.) elérhető a termékinformációs pont honlapján:

https://www.termekpont.hu/Termekpont/Szabalyzatok/gazipari-muszaki-biztonsagi-szabalyzat


Az SZME-G felépítése követi a GMBSZ felépítését, igazodik annak egyes, arab számjegyekkel számozott fejezeteihez.

Az SZME-G 1. Fogalommeghatározások fejezete olyan fogalmak meghatározásait is tartalmazza, amelyek más gázipari jogszabályokban is definiált fogalmak, de azok a gyakorlati alkalmazhatósága érdekében, a jobb érthetőség miatt, esetenként bővebb tartalommal kiegészítésre kerülnek, valamint az SZME-G megértéséhez szükségesek.

A GMSZB szükségesnek és indokoltnak tartotta minden olyan leíró jellegű előírás és ábraanyag átmentését a szakági műszaki előírásokba, ami a szakmagyakorlók (értve alatta pl. a kéményseprő-ipari tevékenységet végzőket is) széles körét érinti.

Az SZME-G a szakmagyakorlók számára egyértelművé teszi a gázipar és a kéményseprő-ipar határterületével kapcsolatos anomáliák átmeneti feloldását azzal, hogy a BM OKF delegáltja sem kifogásolta azok tartalmi és formai megjelenítését. A határterületek jogszabályait az érintett EU-rendeletek (GAR, CPR) előírásaival javasolt mielőbb összhangba hozni, azok nem tartalmazhatnak határterületi átfedésekkel kapcsolatos párhuzamos szabályozásokat. Az SZME-G gázfogyasztó készülékek telepítésével kapcsolatos leírásai és típusábrái igazolják, hogy mely területen vannak a mindennapokban a szabályozási anomáliákból adódóan lakossági visszajelzések.

Példaként: az, hogy egy gázfogyasztó készülék égéstermékének elvezetése a gázipar vagy a kéményseprő ipar hatáskörébe tartozik-e, azt minegy fél évszázada a rendszerszemléletet tükröző, mindenkor hatályos gáztörvény és a gázfogyasztó készülékek tanúsítására vonatkozó jogszabályok rendelkezései egyértelműen szabályozzák. A hatályos GAR alapján meg kell különböztetni

– a gázfogyasztó készülék CEN/TR 1749, valamint az MSZ EN 1749 szerint tanúsított típusához rendelt, annak részeként tanúsított, égésterméket elvezető elemet és

– a gázfogyasztó készülék tanúsított típusától függően, annak rendeltetésszerű és biztonságos működéséhez nem minden esetben szükséges tartozékot, az égéstermék-elvezetőt.

Az égéstermék-elvezetőre (Kstv. 1. § 2.) mint építési terméknek minősülő tartozékra a Kstv., valamint a CPR-rendelet előírásai vonatkoznak. Fentiekre figyelemmel a GMBSZ csak gázfogyasztó készüléket és égéstermék-elvezetőt nevesít:

– gázfogyasztó készülékre a gyártó a GAR II. fejezet 7. cikk (2) alapján EU-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, és feltünteti a CE-jelölést,

– égéstermék-elvezetőre a gyártó a CPR-rendelet II. fejezet 4. cikk alapján teljesítménynyilatkozatot ad ki.

Még elnevezéseikben is eltérőek a termékek megfelelőségét igazoló dokumentumok. Az SZME-G ábráiban a gázfogyasztó készüléket, annak GAR-hatálya alatti részeként tanúsított elemeit is vékony vonallal, a rendeltetésszerű és biztonságos működéséhez szükséges égéstermék-elvezetőt mint CPR alapján tanúsított tartozékot – megkülönböztetésül – vastag fekete vonallal jelöli.

 

Példaként:

     
A készülék égéstermék-elvezetőhöz nem csatlakoztatható   A készülék égéstermékének szabadba történő elvezetése égéstermék-elvezetőn (vastag vonal) keresztül történik  

Egy B22 készülék (vékony vonallal határolt) csatlakozása égéstermék-elvezetőhöz

 
   

 
4 B22 készülék (vékony vonallal határolt) csatlakozása égéstermék-elvezetőhöz (vastag vonallal határolt)   A készülék égéstermékét elvezető csöveire, idomaira az 1969. évi VII. törvényt meghivatkozó, akkor kötelező MSZ 7044 szabvány előírásai vonatkoznak   Készülék jogszabályellenesen [1995. évi XXVIII. tv. 6. § (2)] kikényszerített átalakítása az MSZ 845 szabványra hivatkozva  

  

Összefoglalás

Fentiekből következik az a jogos elvárás, hogy a szakmagyakorlók, elsősorban a tervezők, tervfelülvizsgálók – ide értve az égéstermék-elvezetővel érintett kiviteli tervekre szakmai nyilatkozatok kiadóit is –, továbbá a kormányrendelet szerinti egyszerűsített készülékcserét végző, műszaki-biztonsági felülvizsgálói jogosultsággal rendelkező, és a gázipari engedélyesek nyilvántartásában szereplő gázszerelők rendelkezzenek a kormányrendelet, az ITM-rendelet, a GMBSZ, valamint az SZME-G előírásainak naprakész ismertével.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium honlapján (ahol elérhetők a műszaki-biztonsági szabályzatok korábbi változatai is) az SZME-G látogatottsági statisztikája és a Földgázelosztók Együttműködési Fóruma (FEF) nyilvántartása alapján az a következtetés vonható le, hogy a fenti szakmagyakorlók jelentős része – tisztelet a kivételnek – nem rendelkezik naprakész ismeretekkel (1. táblázat).


1. táblázat

Szakmagyakorló

Földgázelosztók nyilvántartása alapján

A termékinformációs pont honlapján* közzétett SZME-G látogatottsága
(2020. 06. 12.)

A 2020. évben csatlakozóvezeték és/vagy felhasználói berendezés kiviteli tervének műszaki-biztonsági felülvizsgálatát kérő tervező (készülékcsere kivételével)

~ 1400 fő

nincs lehetőség a honlapot felkeresők között a tervezők és a gázszerelők megbontására

Földgázelosztónál regisztrált, a gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárásban történő cseréjét végző gázszerelő

~ 2300 fő

Mindösszesen

~ 3700 fő (100 %)

~ 1500 fő (40 %)

 

* https://www.termekpont.hu/Termekpont/Szabalyzatok/gazipari-muszaki-biztonsagi-szabalyzat

Fentiekből következik, hogy az érintett szakmagyakorlóknak mintegy 40%-a nem kereste, nem ismeri a kormányzati portálon közzétett SZME-G 2020. 06. 12. előírásait.

A 40%-os látogatottságnak nem magyarázata és nem indoka, hogy a 3/2020. (I. 13.) ITM-rendelet csak meghivatkozza, de nem adja meg az SZME-G elérhetőségét.

A cikk megírása a figyelem felkeltését a segítés szándékával tartalmazza, ezúton is kérve a szakmagyakorlóknak az SZME-G tanulmányozását, alkalmazását és a gyakorlati tapasztalatok alapján módosítására vonatkozó javaslataik megküldését a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Blazsovszky László

 


 

Blazsovszky László

Egyéb végzettségei mellett a Miskolci Egyetemen szerzett gázszolgáltatói szakmérnök oklevéllel rendelkezik. Hosszú szakmai pályafutása alatt dolgozott a Fővárosi Gázműveknél üzemvezetőként, majd központi üzemvezetőként, a TIGÁZ Vállalatnál és a Prímagáz Rt.-nél főmérnökként, a Csepeli Erőmű Kft.-nél gázdivízió-vezetőként.

Az 1979. évtől rendszeresen részt vesz a gáziparral kapcsolatos szakemberek oktatásában, képzésében, továbbképzésében, átképzésében, az utóbbi években a Magyar Mérnöki Kamara szakmagyakorlóinak szakmai továbbképzésében.  

2005-től tagja a Gázipari Műszaki Szakbizottságnak, melynek a 2017 óta elnöke.

 

Utoljára frissítve: 2021. április 04. vasárnap, 16:29